East Hamilton Cheese celebrates two years on Ottawa Street